108210710_3414039338648372_7553754572183846300_n-me.jpg

Ma­de­Sa­fe®-ser­ti­fioi­tua kos­me­tiik­kaa


Anu­ma­ti Skinca­re on Suo­mes­sa

 ke­hi­tet­ty ja val­mis­tet­tu

 am­mat­ti-ihon­hoi­to­sar­ja.

 Jo­kai­nen tuo­te on täyn­nä

 kas­vi­uut­tei­ta  ja luon­nol­li­sia

 ra­vin­toai­nei­ta, jot­ka tor­ju­vat

 ihon epä­ta­sa­pai­noa sekä

 en­nen­ai­kais­ta ikään­ty­mis­tä. 


Anu­ma­ti Skinca­re on ylel­li­nen, te­hok­kaas­ti

 vai­kut­ta­va, eläin­ko­kee­ton ja 

ve­gaa­ni ihon­hoi­to­sar­ja.

Anu­ma­ti Skinca­ren vai­kut­ta­vien

 ai­nei­den pro­sent­ti­mää­rät ovat

 eri­tyi­sen kor­keat ja sar­jan

 val­mis­tuk­ses­sa suo­si­taan 

vil­liyrt­te­jä ja -kas­ve­ja sekä

 luo­mu­tuo­tet­tu­ja raa­ka-ai­nei­ta. 

Käy­te­tyt raa­ka-ai­neet ovat 

elin­tar­vi­ke­laa­tui­sia, jo­ten 

sar­jan tuot­tei­den voi­daan sa­noa

 ole­van raa­ka­ra­vin­toa ihol­le. 


Sar­jan tuot­teet val­mis­te­taan

 Van­taal­la ja niil­le on

 myön­net­ty avain­lip­pu.  


Au­ma­ti Skinca­re on

 en­sim­mäi­nen kos­me­tiik­kay­ri­tys

 Suo­mes­sa, jol­le on myön­net­ty

 MA­DE­SA­FE® -ser­ti­fi­kaat­ti. 

MA­DE­SA­FE® te­kee kat­ta­van

 tuo­te­tur­val­li­suusar­vioin­nin 

fak­toi­hin pe­rus­tuen. Kaik­kien

 käy­tet­ty­jen raa­ka-ai­nei­den

 tu­lee olla täy­sin luon­nol­lis­ta

 al­ku­pe­rää. Yri­tyk­sen val­mis­ta­mien

 tuot­tei­den koko val­mis­tus­pro­ses­si

 tut­ki­taan tar­kas­ti.  MA­DE­SA­FE® 

-ser­ti­fioi­tu yri­tys osoit­taa 

toi­mi­van­sa tiuk­ko­jen

 ser­ti­fioin­ti­kri­tee­rei­den mu­kaan.


Face Nice -hoi­to­las­sa pää­set

 tutus­tu­maan tuot­tei­siin hoi­to­jen

 yh­tey­des­sä, li­säk­si si­nul­la 

on mah­dol­li­suus hank­kia 

Anu­ma­ti Skinca­re -tuot­tei­ta

 ko­ti­hoi­to­tuot­teik­si.  

Tuot­tei­ta voit myös ti­la­ta, vaik­ka

 et puo­tiin pää­sisi­kään - toi­mi­tus

 täl­löin so­vit­tuun paik­kaan tai

 pos­tit­se. Va­li­koi­mis­sa ei ole

 kaik­kia sar­jan tuot­tei­ta,

 mut­ta ti­laus­pe­ri­aat­teel­la min­kä

 ta­han­sa tuot­teen saan­ti on­nis­tuu 

no­peas­ti ja hel­pos­ti.


 Os­taes­sa­si Anu­ma­ti Skinca­re-tuot­teen, 

saat kan­ta-asia­kas­kor­tin, jo­hon

 saat mer­kin­nän jo­kai­ses­ta 20 €

 os­tos­ta.  Ke­rät­tyä­si kort­tiin 10

 mer­kin­tää saat 20 € alen­nuk­sen

 va­lit­se­mas­ta­si tuot­tees­ta.


Anu­ma­ti Skinca­re

(uu­dis­tu­neet tuot­teet):


Rich hy­dra­ting cream 24H 44,40 €

 30 ml

 Kos­teut­ta­va ja rau­hoit­ta­va voi­de  


An­tioxi­dant eye & lip se­rum

 34,70 € 15 ml

Ha­jus­tee­ton, gee­li­mäi­nen tuo­te

 kiin­teyt­tää ja pois­taa

 vä­sy­myk­sen merk­ke­jä

 (tum­muus/tur­vo­tus)


Anu­ma­ti Na­tu­rals

tar­jous:


Green­des de­sin­fioin­tiai­ne 17,00 €

Tar­jouse­rä 12,50 €!

100 ml

Suih­ke­pul­lo, jol­la puh­dis­tat

kä­det hel­pos­ti ja te­hok­kaas­ti.

Si­säl­tää myös hoi­ta­via ja 

kos­teut­ta­via raa­ka-ai­nei­ta.

So­pii myös pin­to­jen puh­dis­tuk­seen.


Osta 1 alla ole­vis­ta 

tuot­teis­ta, saat lah­jak­si

 30 ml puh­dis­tus­tuot­teen

 tai kas­vo­ve­den (arvo 12 €). 

Tar­jous voi­mas­sa syys­kuun

tai niin kau­an kuin etutuot­tei­ta riit­tä.Kas­vovoi­de SK25 44,50 € 

30 ml

Au­rin­ko­suo­ja­ker­toi­mel­li­nen 

hoi­ta­va päi­vä­voi­de


An­tiok­si­dant facial se­rum 46 €

 30 ml

Rau­hoit­ta­va see­ru­mi

rea­goi­val­le/pu­noit­ta­val­le ihol­le, 

suo­jaa ja vah­vis­taa ihoa


Brigh­te­ning cream sc­rub 37 €

 50 ml

Ra­keel­li­nen, täy­te­läi­nen

 voi­de­kuo­rin­ta,

käy­tä 1-2 x vii­kos­sa


In­ten­si­ve hy­dra­tion mask 38,50 € 

50 ml

Kos­teut­ta­va ja ihoa rau­hoit­ta­va

 naa­mio, käy­tä 1-2 x vii­kos­sa


Soot­hing facial mist 34,50 €

 100 ml

Rau­hoit­ta­va kas­vo­ve­si


Ac­ti­ve enzy­me clean­sing 37 €

 50 ml

Kir­kas­ta­va ja ihoa ta­soit­ta­va

 sy­vä­puh­dis­ta­va kuo­rin­ta­tuo­te, 

käy­tä 1-2 x vii­kos­sa


Vivid­ness elixir mask 49,50 €

 50 ml

Te­hohoi­toa ai­kui­sel­le ihol­le 

 kir­kas­ta­va ja ta­soit­ta­va

 voi­de­naa­mio, käy­tä

 1-2 x vii­kos­sa


Wild Phar­macy -lin­ja:


Nor­maa­lis­ta ras­vai­sel­le ihol­le.

Ke­hi­tet­ty ta­sa­pai­not­ta­maan ihon

 toi­min­to­ja. So­pii hy­vin myös

 nuo­rel­le ihol­le.


Puh­dis­tus­gee­li 

Clear & Glowing

26,90 € 150 ml

Hel­lä­va­rai­nen puh­dis­tus­tuo­te

epä­puh­tauk­sia vas­taan


Kas­vo­ve­si

Cool & calm

25,90 € 150 ml

Kos­teut­taa ja

ta­sa­pai­not­taa ihoa


Kas­vovoi­de

Car­pe Cream

27,90 € 30 ml

Ta­sa­pai­not­ta­va ja

är­sy­tyk­siä lie­vit­tä­vä


See­ru­mi

Hea­ling me­di­ta­tion

27,90 € 30 ml

Rau­hoit­taa ja vä­hen­tää

pu­noi­tus­ta
Yh­teys­tie­dot:

Kau­neus­hoi­to­la & kos­me­tiik­ka­puo­ti Face Nice

Pih­la­ja­tie 5

21450 Tar­vas­jo­ki (Lie­to)


puh. 040-7344462

Jos olen es­ty­nyt 

vas­taa­mas­ta, soi­tan

ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man

pian. 


hei­di.ron­ne­maa@nice­face.fi


Jos si­nul­le tu­lee este va­raa­mal­le­si hoi­toa­jal­le, 

muis­tat­han pe­ruut­taa tai muut­taa hoi­toai­ka­si. 

Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta ajois­ta ve­loi­te­taan

50% hoi­don hin­nas­ta.

Info:

So­pi­muk­sen mu­kaan 

myös ko­ti­käyn­nit on­nis­tu­vat.

 

Tuot­tei­ta & ko­ru­ja on 

mah­dol­li­suus ti­la­ta myös 

pai­kan pääl­lä käy­mät­tä, 

toi­mi­tus täl­löin so­pi­muk­sen 

mu­kaan so­vit­tuun paik­kaan 

tai pos­tit­se. 


Hoi­to­ti­la si­jait­see ko­ti­pi­hal­lam­me 

eril­li­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa,

si­sään­käyn­ti on au­to­ka­tok­sen

pää­dys­sä. Au­ton voit 

jät­tää mi­hin ta­han­sa pi­hal­lem­me

tai ka­dun­var­teen.


Hoi­to­la si­jait­see hy­vien 

kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä, 

jo­ten tän­ne on help­po tul­la 

kau­em­paa­kin. Lä­hel­lä ovat 

mm. Pöy­tyä, Aura, Mart­ti­la, 

Kos­ki tl, Pai­mio ja Salo.

Lie­don kes­kus­taan on noin

20 min ajo­mat­ka.

Suomenkosmetologienyhdistys_tahtitunnus_violetti-me.png
cidesco-me.jpg

© Face Nice 2019. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.